Page 13 - EKOFULL - OCAK 2022.cdr
P. 13

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, her    GSO Chairman of the Board of Directors Adnan
      yeni yılın yeni umutlarla geldiğini belirterek,   Ünverdi stated that every new year comes with new
      önümüzdeki süreçte güçlüklerin üstesinden      hopes, and that opportunities should be used well as a
      gelebilmek için ülke olarak konjonktürel fırsatların  country in order to overcome the difficulties in the
      iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.    upcoming period.

      Pandemiyle birlikte tedarik zinciri maalesef    Unfortunately, the supply chain has been
      bozuldu                       disrupted with the pandemic.

      Pandemiyle birlikte ülke ekonomileri adeta bir kara  With the pandemic, the economies of the countries
      kış yaşadı ve Omicron gibi farklı varyantlarla etkileri  have experienced many difficulties and its effects
      maalesef devam ediyor. Bu sürecin de tetiklemesiyle  unfortunately continue with different variants such as
      her alanda yeni bir dünya dizayn ediliyor. Ülke   Omicron. With the trigger of this process, a new world
      ekonomileri bir yön arayışı içerisinde ve çıkış yolu  is being designed in every field. Country economies
                                are in search of a direction and a way out.
      aranıyor.
                                Unfortunately, the supply chain has been disrupted
      Tedarik zinciri maalesef bozuldu. Yeni       with the pandemic. With the new normalization,
      normalleşmeyle birlikte piyasada talep arttı, ancak  demand has increased in the market, but raw
      hammadde, navlun, konteyner ve enerji maliyetleri  material, freight, container and energy costs continue
      dünya ticaretini sekteye uğratmayı sürdürüyor. Bu  to disrupt world trade. This triggers inflation and
      da enflasyonu tetikliyor ve şu anda yüksek enflasyon  currently high inflation has become a big problem for
      tüm ekonomiler için büyük bir sorun haline geldi. İç  all economies. In the domestic market, predictability
      piyasada ise öngörülebilirlik ve istikrar en önemli iki  and stability are the two most important factors. In
      unsur. Bu doğrultuda döviz kurundaki dalgalanma   this direction, we find the economic support package
      ve ataklara yönelik alınan tedbirler ile ekonomiye  appropriate with the measures taken against the
      destek paketini yerinde buluyor; kur, faiz ve    fluctuations and attacks in the exchange rate; I believe
      enflasyon üçgeninde piyasa dengelerinin       that ensuring market balances in the exchange rate,
      sağlanmasının ticaretimize pozitif yansımalarının  interest rate and inflation triangle will have positive
      olacağına inanıyorum. Tabi tüm bunlarla birlikte,  reflections on our trade. Of course, along with all
      küresel piyasada ülkemiz için konjonktürel     these, we need to be aware of the cyclical
      fırsatların da farkında olmamız gerekiyor.     opportunities for our country in the global market.

      İmkanları doğru kullanabilirsek           If we can use the opportunities correctly, we
      dezavantajları avantaja çevirebiliriz        can turn the disadvantages into advantages.

      Salgın sebebiyle Avrupa ülkelerinin tedarik     Due to the epidemic, the distance between European
      konusunda Çin'e karşı mesafe koyması ve navlun   countries and China in supply and the problems
      konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle ülkemiz    experienced in freight, our country has become much
      Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tedarik konusunda  more preferred by the European Union countries in
      çok daha fazla tercih edilir hale geldi. Bunu teyit  terms of supply. As a data confirming this, the country
      eden bir veri olarak ilk 11 ayda geçtiğimiz yılın aynı  group with the highest increase in exports from
      dönemine göre Gaziantep'ten ihracatın en fazla   Gaziantep in the first 11 months compared to the
      arttığı ülke grubu yüzde 51 ile Avrupa Birliği ülkeleri  same period of the previous year was the European
      oldu. Beklentiyi iyi tespit edebilir, üretimlerimizi  Union countries with 51 %. If we can determine the
      buna göre şekillendirebilirsek ihracatımızın önünün  expectation well and shape our production
                                accordingly, I think the way for our exports will be
      çok daha açık olduğunu düşünüyorum.
                                much clearer.
      Bununla birlikte Çin ve Asya'da şu an büyük bir   However, China and Asia are currently experiencing a
      enerji krizi yaşanıyor. Özellikle Çin'de enerji   major energy crisis. Especially with the increase in
      maliyetlerinin yükselmesi ile Türkiye'deki üretimler  energy costs in China, production in Turkey will come
      daha da öne çıkacak. Ülkemizde jeotermal enerji,  to the fore even more. In our country, we have many
      rüzgâr, güneş gibi çok sayıda yenilenebilir enerji  renewable energy sources such as geothermal energy,
      kaynaklarımız var. Bu alanlara kamu tarafından   wind and sun. If public support for these areas
      destekler artarsa hızla enerji maliyetlerini    increases, we can quickly reduce energy costs and
      düşürebilir, daha makul fiyatlara üretim yaparak   increase our competitiveness by producing at more
      rekabet gücümüzü de artırabiliriz.         reasonable prices.


                                                www.ekofull.com 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18