Page 15 - EKOFULL - OCAK 2022.cdr
P. 15

Teknolojik dönüşüm hamlesi ile           We started our preparations with the
      hazırlıklarımıza başladık              technological transformation move.
      Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de bu yönde  As Gaziantep Chamber of Industry, we are developing
      sanayimizi, firmalarımızı yarınlara hazırlamak için  projections in this direction to prepare our industry and
      projeksiyonlar geliştiriyoruz. Pandemi öncesi sanayide  companies for the future. Prior to the pandemic, we started
      dijitalleşme vurgusu yaparak teknolojik dönüşüm   our preparations with the technological transformation
      hamlesi ile hazırlıklarımıza başlamıştık. Pandemi  move by emphasizing digitalization in the industry. We have
      döneminde dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu da  experienced how important digitalization is during the
      yaşayarak gördük. Türkiye'nin en büyük model fabrikası  pandemic period. After the productivity trainings for our
                                companies at Gaziantep Model Factory, Turkey's largest
      olan Gaziantep Model Fabrika'da firmalarımıza yönelik  model factory, we started our digitalization trainings.
      verimlilik eğitimlerinin ardından dijitalleşme
      eğitimlerimize başladık.              We produce with the theme of Efficiency and Green
                                Future
      Verimlilik ve Yeşil Gelecek temasıyla üretiyoruz
                                We have determined our theme this year as "Efficiency and
      Bu yılki temamızı da "Verimlilik ve Yeşil Gelecek" olarak  Green Future" and we have focused on green production in
      belirledik ve çalışmalarımızda yeşil üretime odaklandık.  our work. Under the leadership of our Chamber of Industry,
      Sanayi Odamız öncülüğünde doğaya duyarlı ve     we formed the Green Reconciliation Working Group with
      firmalarımızın AB Yeşil Mutabakat kriterlerine uygun  the participation of regional universities, non-governmental
      üretim yapabilmeleri amacıyla bölge üniversiteleri, sivil  organizations and professional chambers in order for our
      toplum kuruluşları ve meslek odalarımızın katılımlarıyla  companies to be sensitive to nature and to produce in
      Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu oluşturduk.      accordance with the EU Green Agreement criteria. We
      Firmalarımızı da Yeşil Mutabakat kriterlerine uygun hale  continue our efforts to make our companies comply with the
      getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlarla  Green Agreement criteria. In addition to these, we have
      birlikte bölgemiz sanayisi açısından kritik öneme sahip  covered significant distances in our efforts to establish the
      olan, Gaziantep ve Kilis arasında bir ilk olarak iki il  Polateli-Şahinbey Organized Industrial Zone by two
      tarafından Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesinin  provinces as a first between Gaziantep and Kilis, which is of
      kurulması ile ilgili çalışmalarımızda önemli mesafeler kat  critical importance for the industry of our region.
      ettik.                       At the first stage, we opened an area of 6.5 million
                                square meters to our business people.
      İlk etapta 6,5 milyon metrekarelik alan iş
      insanlarımıza açtık                 We have also started allocating land to our investors. At the
                                first stage, we will allocate an area of 6.5 million square
      Yatırımcılarımıza arsa tahsislerine de başladık. İlk etapta  meters. We offer a wide investment opportunity in large
      6,5 milyon metrekarelik alanın tahsisini      parcels in this region. This place is within the scope of the
      gerçekleştireceğiz. Bu bölgemizde büyük parsellerde  6th region incentives and Attraction Centers Program. It
      geniş yatırım imkânı sunuyoruz. Burası 6. bölge   benefits from the support and provides significant
      teşvikleri ile Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında  advantages, especially to companies that want to reach the
      Desteklerden faydalanıyor ve özellikle Orta Asya, Arap  Central Asian, Arab countries and African markets.
      ülkeleri ve Afrika pazarına ulaşmak isteyen firmalara
      konumu itibari ile önemli avantajlar sağlıyor.   With this project, the Hassa-Dörtyol Tunnel Project, which
                                will connect our region to the Iskenderun Port with a
      Bu projemizle birlikte bölgemizi 85 kilometre mesafe ile  distance of 85 kilometers, has been included in the
      İskenderun Limanı'na bağlayacak olan Hassa-Dörtyol  investment plan and we believe that the works in Polateli-
      Tünel Projesi yatırım planına alındı ve Polateli-Şahinbey  Sahinbey OIZ will accelerate the construction process of the
      OSB'deki çalışmaların Amanos tünelinin yapım sürecini  Amanos tunnel.
      hızlandıracağına inanıyoruz.
                                We have come to an end in the establishment of the
                                Shoe Specialized Organized Industrial Zone.
      Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin
      kuruluş çalışmalarında sona geldik
                                We have largely completed the bureaucratic process in the
      Türkiye'nin en önemli ayakkabı ve terlik üreticisi olan  establishment of the Shoe Specialized Organized Industrial
      şehrimizde Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin  Zone in our city, which is the most important shoe and
      kuruluş çalışmalarında bürokratik süreci büyük oranda  slipper manufacturer in Turkey. With the permissions
      tamamladık. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan  obtained from the Ministry of Agriculture and Forestry, it
                                was deemed appropriate to allocate an area of
      izinlerle birlikte yaklaşık 880 bin metrekare alanın  approximately 880 thousand square meters for the
      organize sanayi bölgesi için tahsis edilmesi uygun  organized industrial zone. The establishment protocol at this
      görüldü. Bu aşamada kuruluş protokolü        stage preparation has been started, and following the
      hazırlanmasına başlanmış olup, kuruluş protokolünün  completion of the establishment protocol, it will be
      tamamlanmasına müteakip Sanayi ve Teknoloji     submitted to the Ministry of Industry and Technology for
      Bakanlığı'na onaya sunularak kuruluş tamamlanacak ve  approval, and the establishment will be completed and the
      tahsis işlemlerine başlanabilecektir.        allocation procedures will be started.


                                                www.ekofull.com 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20