Page 14 - EKOFULL - OCAK 2022.cdr
P. 14

Kuraklık ve iklim değişikliğine dikkat etmek    We need to pay attention to drought and
      gerek                        climate change
      Kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı olarak tüm  Unfortunately, food supply is decreasing all over the
      dünyada gıda arzı da maalesef azalıyor. Ülke olarak  world due to drought and climate change. If we, as a
      Anadolu'muzun verimli topraklarını planlı ve doğru  country, can make use of the fertile lands of Anatolia in
      değerlendirebilir, tarıma dayalı sanayi ve gıda   a planned and correct manner, and increase our
      üretimlerimizi artırabilirsek ekonomimize önemli  agriculture-based industry and food production, it will
      katkıları olacaktır. Çünkü temel ihtiyaç olan gıdaya olan  make significant contributions to our economy. Because
      talep tüm dünyada bundan sonra da artarak devam   the demand for food, which is the basic need, will
      edecek. Böylesi bir dönemde Gaziantep ise gıda, tekstil,  continue to increase all over the world from now on. In
      makine, kimya-plastik, ayakkabı gibi 155 alanda yaptığı  such a period, Gaziantep continues to be the leading city
      binlerce üretim, ihracat ve istihdamı ile ülkemizin  of our country with thousands of production, exports
      moral veren şehri olmayı sürdürüyor. Bu yönüyle   and employment in 155 fields such as food, textile,
      şehrimiz, pandemi sürecinde rekabetçiliği ve esnekliği  machinery, chemistry-plastics, shoes. In this respect,
      ile kriz döneminde ihracat rekorları kırmış ve büyük  our city broke export records and achieved great success
      başarılara imza atmıştır.              in the crisis period with its competitiveness and
                                flexibility during the pandemic process.
         2021 yılının sonunda ihracatta
                      rekor kırdık     We broke a record in exports at
                                the end of 2021
       2020 yılına göre, TİM ilk 1000 ihracatçı      According to 2020, we are the 3rd city
         firma listesinde 73 firma ile en fazla     with the highest number of companies,
       firması olan 3. şehiriz. İstanbul Sanayi      with 73 companies in TİM's top 1000
          Odası'nın açıkladığı ilk 1000 firma      exporter companies list. With 67
         listesinde 67 firma ile listede en fazla    companies in the top 1000 companies list
           firması olan 4. il konumundayız.      announced by the Istanbul Chamber of
         Pandeminin en derinden hissedildiği      Industry, we are in the 4th province with
       2020 yılında 8 milyar dolar ihracat ile      the highest number of companies in the
       rekor kırdık. 2021 yılında da 10 milyar      list. In 2020, we broke a record with 8
        92 milyon 165 bin dolar ihracatla yeni      billion dollars of exports. In 2021, we
       bir rekor kırdık. Bu süreçte sanayiciler     broke a new record with exports of 10
          olarak bizler de mevcut sorunların      billion 92 million 165 thousand dollars.
        üstesinden gelmek için çabalarken, bir      In this process, while we, as
              taraftan da değişen dünya      industrialists, strive to overcome the
             konjonktüründe büyük bir yol      current problems, we continue our work
              ayrımının farkında olarak      with the awareness of a great crossroads
            çalışmalarımızı sürdürüyoruz.      in the changing world conjuncture.
      Çok büyük krizlerin üstesinden geldik        We have overcome the great crises.

      Bu dönemin farklı fraksiyonları ve kendine özgü   This era has different factions and unique
      koşulları var. Bu nedenle çok cephede mücadele vermek  circumstances. Therefore, we have to fight on many
      zorundayız. Önceden kriz olduğunda sadece krizi   fronts. Previously, when there was a crisis, we only
      atlatmayı düşünürdük. 1998'de, 2001'de, 2008'de çok  thought of getting through the crisis. In 1998, 2001,
      büyük krizlerin üstesinden geldik. Şimdi ise hem  2008, we overcame major crises. Now we have to both
      sorunlarımızı çözmek hem yeniliklere entegre olup  solve our problems and integrate innovations and
      kendimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Yani sadece  prepare ourselves for the future. In other words, there is
      yarayı iyileştirmek yetmiyor, önümüzde bizi bekleyen  a new world order waiting for us and we must be ready
      yeni bir dünya düzeni var ve buna da hazır olmalıyız.  for it. Here, the main headings are clear; An ecosystem
      Burada ana başlıklar da belli; üretimde teknolojinin çok  in which technology comes to the fore in production,
      daha ön plana çıktığı, dijitalleşmenin tüm süreçlerde  digitalization takes place in all processes and nature-
      yer aldığı ve doğaya duyarlı üretimlerin kabul gördüğü  friendly productions are accepted awaits us.
      bir ekosistem bizi bekliyor.

      12  www.ekofull.com
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19