Page 19 - ekofull eylül_yeni.indd
P. 19

Kendini geliştiren, araştırmacı ve güçlü bireyler  They need to be self-developing, inquisitive and strong
      olmaları gerekiyor                 individuals
      Türkiye demografik yapısı itibariyle genç bir nüfusa sahip. Bu  Türkiye has a young population in terms of its demographic
      bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü elimizde işlenmeyi  structure. This is a huge advantage for us. Because we have
      bekleyen bir cevher var. Bu potansiyelin doğru yerlere entegre  a gem waiting to be processed. Integrating this potential in
      edilmesi ülkemizin yüz yıllık planlanması açısında çok kritik  the right places is of critical importance for the century-long
      öneme sahip. Önceden de vurguladığım gibi Milli Teknoloji  planning of our country. As I have emphasized before, I think
      Hamlesi’nin başarıya ulaşması için elimizdeki en büyük gücün  that the greatest power we have for the success of the National
      gençlerimiz olduğunu düşünüyorum. Gençlik potansiyelimizi  Technology Move is our young people. We need to use our youth
      etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor.      potential effectively.

      Dijital çağda her şeye ulaşmak artık parmaklarımızın ucunda.  In the digital age, achieving everything is now at our fingertips.
      Gençlerimiz bu gerçeklikle beraber büyüyor. Hal böyle  Our young people are growing up with this reality. As such,
      olunca onlar kendi yeteneklerini bilerek hareket etmeli ve  they should act knowing their own abilities and shape their
      kariyerlerini şekillendirmeli. Dünyadaki teknolojik değişimi  careers. They should understand the technological change in
      iyi anlamalı ve farklılıklarını ortaya koyarak iş dünyasında var  the world well and exist in the business world by revealing their
                                differences. My first advice to our young entrepreneurs is to be
      olmalılar. Benim genç girişimcilerimize birinci tavsiyem çok  versatile.
      yönlü olmaları.                   For example, artificial Intelligence A person who specializes in
      Örneğin yapay zeka alanında uzmanlaşmış biri aynı zamanda  the field should also be a communicator who conveys his ideas to
      fikirlerini karşı tarafa çok iyi aktaran bir iletişimci de olmalıdır.  the other party very well. Because from the moment you become
      Çünkü girişimci olduğunuz andan itibaren Ar-Ge ile birlikte  an entrepreneur, you will be accounting, sales, human resources
      muhasebe, satış, insan kaynakları yöneticileri olacaksınız. managers with R&D.

      Diğer bir tavsiyem de cesur ve aktif olmaları. Engelleri aştıkça  My other advice is to be brave and active. As they overcome
      daha da güçlenecekler ve geleceğe daha güvenle bakacaklar.  obstacles, they will become stronger and look to the future with
      Bu yolda hangi mesleği, hangi sektörü seçerse seçsinler,  more confidence. On this path, no matter which profession or
      yeniliklere açık, kendini geliştiren, araştırmacı ve güçlü  sector they choose, they need to be open to innovations, self-
      bireyler olmaları gerekiyor.            developing, researcher and strong individuals.

      Gençlerimiz bizim için değerli. Onlar Milli Teknoloji  Our young people are valuable to us. They are the soldiers of the
      Hamlesi’nin neferleri. Milli Teknoloji Hamlesi’nin başarıya  National Technology Movement. It is the greatest guarantee of
      ulaşabilmesinin en büyük teminatı. Bu manada gençlerimiz ne  the success of the National Technology Movement. In this sense,
      kadar iyi olursa, Türkiye o kadar iyi olur diye düşünüyorum. I think that the better our young people are, the better Türkiye
                                will be.                                                       17
                                                www.ekofull.com
                                                w w w .ek ofull .c om 17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24