Page 14 - ekofull eylül_yeni.indd
P. 14

Aslında Milli Teknoloji Hamlesi’ni, kendilerini küresel hegemonik  In fact, we can define the National Technology Move as an
      güç olarak gören ve ülkeleri sadece birer pazar haline getirmek  objection against companies that see themselves as global
      isteyen şirketlere karşı yapılan itiraz olarak da tanımlayabiliriz.  hegemonic powers and want to turn countries into only markets.
      Küresel şirketlerin kurmuş olduğu adaletsiz ve çarpık düzene,  The way to make our country a global production base in every
      sermaye oyunlarıyla haksız kazanç elde eden küresel çıkar  field against the unjust and distorted order established by global
      gruplarına karşı ülkemizi her alanda global bir üretim üssü haline  companies and the global interest groups that gain unfair profits
      getirmenin yolu Milli Teknoloji Hamlesi’nden geçmektedir. through capital games is through the National Technology Move.
      Biz, özünde geçmişte yaşanan acı tecrübeleri, bugün sahip  We see the National Technology Move, which contains the
      olduğumuz bilgi birikimini ve geleceğe ait vizyonumuzu barındıran  painful experiences of the past, the knowledge we have today and
      Milli Teknoloji Hamlesi’ni evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve  our vision for the future, as the guarantee of a great and strong
      güçlü Türkiye’nin teminatı olarak görüyoruz.    Türkiye that we will leave to our children.

      Milli Teknoloji Hamlesi, çok boyutlu bir yol    National Technology Initiative is a multidimensional
      haritasıdır                     road map
      Milli Teknoloji Hamlesi sanayiden ticarete, teknolojiden bilime  The National Technology Initiative is a multidimensional road
      kadar birçok alanı kapsayan çok boyutlu bir yol haritası. Biz  map covering many areas from industry to trade, from technology
      de bütün hazırlıklarımızı buna göre yaparak programlarımızı  to science. We made all our preparations accordingly and put
      ortaya koyduk. Bu noktada 2023 Sanayi ve Teknoloji  forward our programs. At this point, in our 2023 Industry and
      Stratejimizde “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital  Technology Strategy, we touch on all the areas needed under 5
      Dönüşüm”, “Girişimcilik”, “Beşeri Sermaye” ve “Altyapı” olmak  main components: “High Technology and Innovation”, “Digital
      üzere 5 ana bileşen altında ihtiyaç duyulan bütün alanlara  Transformation”, “Entrepreneurship”, “Human Capital” and
      temas ediyoruz.                   “Infrastructure”.

      Bu 5 bileşenin her birinden kısaca bahsedecek olursak, ilk
      bileşenimizi yüksek teknoloji ve inovasyon oluşturuyor.  If we briefly talk about each of these 5 components, our first
      Bu bileşen dünya pazarında gireceğimiz rekabette için çok  component is high technology and innovation. This component
      kritik öneme sahip. Bu doğrultuda Teknoloji Odaklı Sanayi  is very critical for our competition in the world market. In this
      Hamlesi Programı’nı hayata geçirdik. Bu program ile sanayide  direction, we have implemented the Technology-Oriented Industry
      milli girdiler artarken Türkiye’nin orta-yüksek ve yüksek  Move Program. With this program, while national inputs in the
      teknolojili pazar payı yükselecek. İthal ettiğimiz 919 kritik  industry will increase, Türkiye’s medium-high and high-tech
      ürün Türkiye’de üretilerek ithalatımızda 50 milyar dolarlık  market share will increase. The 919 critical products we import
      bir azalma sağlanacak. Diğer taraftan işletmelerimizin  will be produced in Türkiye, resulting in a reduction of $50 billion
      rekabetini artıracak teknolojik gelişimlere ön ayak oluyoruz.  in our imports. On the other hand, we are leading technological
      KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumlarımızla işletmelerimizin  developments that will increase the competitiveness of our
      dijitalleşmesi noktasında onlara rehberlik ediyoruz. Teşvik  enterprises. With our institutions such as KOSGEB and TÜBİTAK,
      sistemimiz ile orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünleri  we guide them in the digitalization of our enterprises. We support
      destekliyoruz. İşte desteklediğimiz ürünlerden bir tanesi de  medium-high and high-tech products with our incentive system.
      Türkiye’nin otomobili, yani TOGG. Şimdiden verdiği mesajlar  One of the products we support is Türkiye’s automobile, that is,
      ile küresel bir oyuncu olduğunu tüm dünyaya gösteren TOGG,  TOGG. TOGG, which has already shown the world that it is a global
      ülkemizdeki otomotiv endüstrisine yön verecek lokomotif  player with the messages it has given, is a locomotive project that
      bir proje. Gemlik’teki fabrikamızın 29 Ekim’de açılışını  will direct the automotive industry in our country. We will open our
      gerçekleştireceğiz. İlk araçların banttan inip sertifikasyon  factory in Gemlik on October 29. With the first vehicles coming off
      sürecinin de tamamlanmasıyla 2023 yılının ilk çeyreğinde
      TOGG’un satışları başlayacak. C sınıfı SUV tipi ilk araç sınıftaki  the band and completing the certification process, TOGG’s sales will
      içten yanmalı araçlarla fiyat/performans açısından rekabet  begin in the first quarter of 2023. The first vehicle of the C-class SUV
      edebilecek. TOGG‘la yazılacak başarı hikâyesi ile birlikte  type will be able to compete with the internal combustion vehicles
      Türkiye’nin önümüzdeki dönemde elektrikli araçların üretim  in the class in terms of price / performance. With the success story
      üssü haline geleceğine inanıyoruz.         to be written with TOGG, we believe that Türkiye will become the
                                production base of electric vehicles in the coming period.
      Beş bileşen içinde en önemli yere sahip olduğunu
      düşündüğümüz ve en çok üzerinde çalıştığımız alan beşeri  The area that we think has the most important place among the
      sermaye. Bir ülkenin asıl gücünün nitelikli ve yetişmiş  five components and that we work on the most is human capital.
      nesilleri olduğunun farkındayız. Bu manada Milli Teknoloji  We are aware that the real power of a country is its qualified and
      Hamlesi’nin yapı taşını da bu hamleyi benimseyen  educated generations. In this sense, National Technology Move
      insanlarımız oluşturuyor.              The building block is formed by our people who adopt this move.      12  www.ekofull.com
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19