Page 10 - ekofull eylül_yeni.indd
P. 10

Rakamlarla Malatya

                 uru k
                 uru k
                 uru k
               ada k
               ada k
                   ayısı ür
               ada k
                              etmektedir
                   ayısı ür
            a, düny
            a, düny
                   ayısı ür
                      etiminin %80’ini ür
                      etiminin %80’ini ür
                      etiminin %80’ini ür
            a, düny
         Malaty
         Malaty
         Malatya, dünyada kuru kayısı üretiminin %80’ini üretmektedir.
         Malaty
                              etmektedir
                              etmektedir
         Malaty a, düny ada k uru k ayısı ür etiminin %80’ini ür etmektedir . . . .
         Malatya produces 80% of the world’s dried apricot.
         Malatya, 2 Cumhurbaşkanı çıkarmış tek şehirdir.
         Malatya is the only city that promoted 2 Presidents.
         Malatya’nın toplam nüfusu 808 bin 692’dir. Malatya, nüfus yoğunluğu bakımında Türkiye’de 28’inci sırada yer alıyor.
         The total population of Malatya is 808 thousand 692. Malatya ranks 28th in Turkey in population density.
         12 bin 259 kilometrekare yüzölçümüne sahip Malatya, iller sıralamasında 21’inci sıradadır.
         Malatya, which has a surface area of 12 thousand 259 square kilometers, ranks 21st in the ranking of provinces.
         Malatya, Türkiye’nin büyükşehir statüsündeki 30 ilinden biridir.
         Malatya is one of the 30 provinces of Turkey with metropolitan status.
         Malatya, son yapılan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasına göre 42’nci sırada yer almaktadır.
         Malatya ranks 42nd according to the latest Socio-Economic Development Ranking Survey of the Provinces.


         Malatya, son yapılan araştırmaya göre gelişmiş iller sıralamasında 20’nci sırada yer almaktadır.
         According to the latest research, Malatya ranks 20th in the rank of developed provinces.


         Malatya ilinde 8 bin 195 işyeri bulunmaktadır. Zorunlu sigortalı çalışan ise 67 bin 024 kişi olarak görülmektedir.
         There are 8 thousand 195 workplaces in Malatya. The number of Compulsory insured employees is 67.024 people.


         Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun, İller Arası Yaşanabilirlik Alt Endeksi sıralamasında Malatya, 41’inci
         sıradadır.
         Malatya ranks 41st in the International Competition Research Institute’s Inter-Provincial Livability Sub-Index ranking.

         Malatya, İller Arası Yenilikçilik Endeksi sıralamasında 27’nci sırada yer almaktadır.
         Malatya ranks 27th in the Inter-Provincial Innovation Index.


         Malatya’da kişi başına elektrik tüketim oranı 2,031 kWh’dir.
         The per capita electricity consumption rate in Malatya is 2,031 kWh.


         Malatya’da işsizlik oranı TÜİK verilerine göre %10,2’dir.
         According to TURKSTAT data, the unemployment rate in Malatya is 10.2%.


      8 8 w w w .ek ofull .c om
         www.ekofull.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15