Page 13 - ekofull eylül_yeni.indd
P. 13

Küresel bir aktör konumuna geldik          We have become a global actor

      Ülkemizin son 20 yılını değerlendirecek olursak, Türkiye başta  If we evaluate the last 20 years of our country, Türkiye has made
      sanayi ve teknoloji olmak üzere her alanda büyük atılımlar  great strides in every field, especially in industry and technology.
      gerçekleştirdi. Ortaya koyduğumuz vizyon ve oluşturduğumuz  Thanks to the vision we have put forward and the economic
      iktisadi politikalar sayesinde, milli gelirden tutun da insani  policies we have created, our country has achieved great success
      kalkınmışlık düzeyine kadar ülkemiz her alanda büyük  in every field from national income to the level of human
      başarılara imza attı. Bölgemizdeki savaşlara, küresel anlamda  development. Despite the wars in our region, the crises in the
      yaşanan krizlere ve tüm olumsuzluklara rağmen, Türkiye  global sense and all the negativities, Türkiye has taken firm
      yolunda emin adımlarla ilerleyerek her anlamda bir istikrar  steps forward on its path and turned into an area of stability in
      alanına dönüştü. Yakın tarihimizde her on senede bir yaşanan  every sense. In our recent history, despite the economic crises
      ekonomik buhranlara rağmen milletimizin bu makus kaderini  experienced every ten years, we have reversed this destiny of our
      tersine çevirerek dünyaya örnek olacak bir modeli ortaya  nation and put forward a model that will be an example to the
      koyduk. Bu süre zarfında Türk ekonomisini yüksek büyüme,  world. During this time, we introduced the Turkish economy to
      kalkınma ve refah gibi kavramlarla tanıştırdık, hem siyasi hem  concepts such as high growth, development and prosperity, and
      de ekonomik olarak küresel bir aktör konumuna geldik. we became a global actor both politically and economically.
      Tabi, ülkeler kendi içinde değişim ve dönüşümler yaşarken  Of course, while countries experience changes and
      aynı zamanda dünyadaki gelişmelere göre de aksiyon alırlar.  transformations within themselves, they also take action
      Teknolojide yaşanan hızlı değişimin ekonomiyi nasıl etkisi  according to the developments in the world. If we consider how
      altına aldığını düşünürsek, devletlerin de buna göre politikalar  the rapid change in technology affects the economy, we can
      oluşturmasının ülkelerin kaderleri açısından nasıl kritik bir  better understand how critical it is for the fate of countries for
                                states to form policies accordingly.
      öneme sahip olduğunu daha iyi anlarız.
                                We have built a Türkiye that is integrated into the
      Küresel ekonomiye entegre olan bir Türkiye inşa   global economy
      ettik
                                At this point, we have developed our own policies based on
      İşte bu noktada da, teknoloji merkezli yaşanan değişimleri baz  technology-centered changes. According to the changing
      alarak kendimize özgü politikalar geliştirdik. Dünyanın değişen  technology structure of the world, we have updated our own
      teknoloji yapısına göre kendi altyapımızı güncelledik, insan  infrastructure and shaped our human resources accordingly. We
      kaynağımızı buna göre şekillendirdik. Teknolojisi ve insan  have built a Türkiye whose technology and human resources are
      kaynağı tam anlamıyla küresel ekonomiye entegre olan bir  fully integrated into the global economy. With the investments
      Türkiye inşa ettik. Makine techizattan fikri mülkiyete, yapay  we have made in many areas from machinery equipment to
      zekadan yazılıma kadar birçok alanda yaptığımız yatırımlar ile  intellectual property, from artificial intelligence to software,
      ülkemiz teknoloji odağına alan yüksek katma değerli üretimde  our country has jumped the age in high value-added production
      çağ atladı. Şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki Türkiye artık  that focuses on technology. I can honestly say that Türkiye
      kendi teknolojisini geliştirip ve bunu dünyaya pazarlayabilecek  has become a country that can develop its own technology and
      bir ülke haline geldi.               market it to the world.
      Bunu da ekonomik ve teknolojik bağımsızlığın temeli olan  It achieved this thanks to the vision of the National Technology
      Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu sayesinde başardı. Bu vizyonla  Movement, which is the basis of economic and technological
      şimdi kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirmeyi,  independence. With this vision, we now aim to develop
      yüksek teknoloji alanlarında daha fazla rekabetçi ürün ve  critical technologies domestically and nationally, to offer more
      hizmetler sunmayı, özgün ve yenilikçi üretimle küresel değer  competitive products and services in high-tech fields, and to
      zincirlerindeki payımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz. further increase our share in global value chains with original
                                and innovative production.

                                                       11
                                                www.ekofull.com
                                                w w w .ek ofull .c om 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18