Page 17 - ekofull eylül_yeni.indd
P. 17

Ayrıca önümüzdeki dönemde üretimi daha da artırmak için  In addition, in order to further increase production in the coming
      31 ildeki 44 OSB’de yaklaşık 14 bin 300 hektar büyüklüğünde  period, we are currently continuing the work of selecting a new
      yeni yer seçimi çalışmalarına an itibariyle devam ediyoruz.  location of approximately 14 thousand 300 hectares in 44 OIZs
      OSB’lerimizin Yeşil OSB’lere dönüşümünü hızlandıracak yeşil  in 31 provinces. The World Bank Türkiye OIZ Project has been
      altyapı yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası Türkiye  launched to support green infrastructure investments that will
      OSB Projesi başlatılmış olup Dünya Bankasından temin  accelerate the transformation of our OIZs into Green OIZs and we
      edilen 300 milyon dolar tutarındaki krediyi OSB’lerimize  will extend a loan of 300 million dollars obtained from the World
      kullandıracağız.                  Bank to our OIZs.

      TEKNOFEST bu sene ilklere sahne oldu        TEKNOFEST was the scene of firsts this year
      Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali  We organized the fifth edition of TEKNOFEST, the world’s
      TEKNOFEST’in bu sene beşincisini “TEKNOFEST Karadeniz“  largest aviation, space and technology festival, in Samsun
      adı altında Samsun’da düzenledik. TEKNOFEST bu sene  under the name of “Teknofest Black Sea”. TEKNOFEST was
      ilklere sahne oldu. Rize’den Aksaray’a, Ordu’dan Zonguldak’a  the scene of firsts this year. We carried the fire of technology
      birçok şehirde gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST yarışmaları  to all corners of Türkiye with the TEKNOFEST competitions
      ile teknoloji ateşini Türkiye’nin dört bir yanına taşıdık.  we held in many cities from Rize to Aksaray, from Ordu to
                                Zonguldak. At TEKNOFEST Black Sea, competition has reached
      TEKNOFEST Karadeniz’de, Hyperloop Geliştirme’den, çip  an extreme level in 7 thematic areas we have determined, from
      tasarıma, robottan insansız sualtı araçlarına, dikey inişli  Hyperloop Development to chip design, from robot to unmanned
      roketten savaşan İHA yarışmasına kadar belirlediğimiz 7  underwater vehicles, from vertical landing rocket to fighting
      tematik alanda rekabet had safhaya ulaştı. 40 farklı kategoride  UAV competition. Over 150,000 teams and over 600,000
      düzenlenen yarışmalara, 150 bin üzerinde takım ve 600 bin  competitors participated in the competitions held in 40 different
      üzerinde yarışmacı katıldı. Her yıl gücüne güç katarak büyüyen  categories. TEKNOFEST, which grows by adding strength to its
      TEKNOFEST, Samsun’da 1 milyon 250 bin ziyaretçisi ile yeni  strength every year, has renewed a new record with 1 million 250
      bir rekor tazeledi.                 thousand visitors in Samsun.
      İlk kez 2018 yılında düzenlenen TEKNOFEST’in bugün geldiği  The point where TEKNOFEST, which was organized for the
      nokta bizleri gururlandırıyor. 28 paydaşla çıktığımız yola  first time in 2018, has reached today makes us proud. Today,
      bugün 101 paydaşla devam ediyoruz. İnanıyorum ki bu sayı  we continue the path we set out with 28 stakeholders with
      önümüzdeki senelerde katlanarak artacak. TEKNOFEST’in  101 stakeholders. I believe that this number will increase
      halkımız nezdinde geniş kitleler tarafından sahiplenilmesi  exponentially in the coming years. We are also happy that
      bizleri ayrıca mutlu ediyor. Çünkü Toplumun tamamında  TEKNOFEST is embraced by large masses in the eyes of our
      teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşması, Milli  people. Because raising awareness about technology and science
      Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması açısından bir  in the whole society is a necessity for the success of the National
      gereklilik.                     Technology Move.

      Tabi beni şahsen çok gururlandıran başka bir nokta da  Of course, there is another point that makes me very proud
      TEKNOFEST’in mayıs ayında Azerbaycan’da düzenlenmesi oldu.  personally. TEKNOFEST In May it was held in Azerbaijan. Thus,
      Böylece TEKNOFEST ilk kez uluslararası alana açılmış oldu.  TEKNOFEST was opened to the international arena for the first
      Anadolu’da yaktığımız teknoloji ateşini Türki Cumhuriyetlere  time. We carried the technology fire we lit in Anatolia to the Turkic
      de taşıdık. Azerbaycanlı gençlerin de imkanlar verildiğinde  Republics. We have shown the whole world what Azerbaijani youth
      TEKNOFEST yarışmalarında neler yapabileceğini tüm dünyaya  can do in TEKNOFEST competitions when given the opportunity.
      göstermiş olduk. Ben inanıyorum ki TEKNOFEST’in bilinirliği  I believe that TEKNOFEST As awareness increases, thousands of
      arttıkça dünyanın her yerinden farklı dil ve kültürlerde binlerce  young scientists from all over the world in different languages and
      genç bilim insanı bu festivalde yarışmak için can atacak.  cultures will be eager to compete in this festival. In the coming
      TEKNOFEST önümüzdeki dönemde teknolojinin, yeniliğin ve  period, TEKNOFEST will leave its mark on the world as a global
      Ar-Ge’nin küresel bir markası olarak dünyaya damga vuracak. brand of technology, innovation and R&D.
                                Befitting the world’s largest aviation, space and technology festival,
      “Ayakları Yere Basmayan Tek Festival” sloganı ile her yıl rekor
      tazeleyen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji  which renews its record every year with the slogan “The Only
                                Festival That Never Steps on the Ground”, it is to continue on its
      festivaline yakışan, dünyada ulaşılmadık tek bir genç insan  way so that not a single unreached young person can remain in the
      kalamayacak şekilde yoluna devem etmektir. Bunun için  world. We have a long way to go for this. We will work non-stop
      gidecek çok yolumuz var. TEKNOFEST’in yurt içi ve yurt dışı  to fulfill our duties in order to instill technology awareness in our
      tanıtım süreçleri başta olmak üzere genç nesillerimize teknoloji  young generations, especially in the domestic and international
      şuurunu aşılamak için üzerimize düşen görevleri yerine  promotion processes of TEKNOFEST.
      getirmek için durmadan çalışacağız.
                                Türkiye has very important missile technologies today
      Türkiye bugün çok önemli füze teknolojilerine sahip
                                Before the point where the defense industry has reached today,
      Savunma sanayinin bugün geldiği noktadan önce, savunma  it is necessary to reveal the importance of the defense industry
      sanayinin bir ülke ekonomisi için önemini ortaya koymak  for a country’s economy. At first glance, it may be thought that
      gerekir. İlk bakışta savunma sanayinin askeri alanda kısıtlı  the defense industry is limited in the military field and does
      olduğu, sivil alana müdahil olmadığı düşünülebilir. Ancak bu  not interfere in the civilian field. But this is a completely wrong
      tamamen yanlış bir algı.              perception.                                                www.ekofull.com 15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22