Page 15 - ekofull eylül_yeni.indd
P. 15

Rekabet gücü yüksek, yeniliğe açık ve teknolojik gelişimi iyi  We mobilize all our opportunities to raise young generations
      okuyabilen genç nesillerin yetişmesi için bütün imkanlarımızı  who are highly competitive, open to innovation and can read
      seferber ediyoruz. İlkokuldan üniversiteye kadar geniş bir  technological development well. From primary school We
      yelpazede gençlerimize ve araştırmacılarımıza desteklerimizi  continue to support a wide range of young people and researchers
      sürdürüyoruz. Denayap Teknoloji Atölyeleri, 42 Okulları gibi  up to the university. Denayap With initiatives such as Technology
      girişimlerle gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarırken  Workshops and 42 Schools, we reveal the talents of our young
      onlara ortak çalışma anlayışını öğretiyoruz. Bunun yanında  people and teach them the understanding of collaborative work.
      TEKNOFEST, Bilim Şenlikleri, Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri
      gibi faaliyetlerle toplumun her kesiminde teknoloji ve Ar-Ge  In addition, we are working to increase technology and R&D
      farkındalığını artırmak için çalışıyoruz. TÜBİTAK aracılığıyla  awareness in all segments of society with activities such as
      düzenlediğimiz burs ve araştırma programlarıyla, yarışmalar  TEKNOFEST, Science Festivals, Sky Observation Events. With
      ile binlerce gencimizin araştırmalarına öncülük ediyoruz.  the scholarship and research programs we organize through
      Stajyer Araştırmacı (STAR) Programıyla lisans öğrencilerimize  TÜBİTAK, we lead the research of thousands of young people
      Ar-Ge projelerinde tecrübe kazanma imkânı sunuyoruz.  through competitions. With the Intern Researcher (STAR)
      Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı ile beyin  Program, we offer our undergraduate students the opportunity
      göçünü tersine çeviriyoruz. Çalışmalarını ülkemize taşıyan  to gain experience in R&D projects. With the International
      190 lider bilim insanı vizyoner projelerini artık ülkemizde  Leader and Young Researchers Program, we are reversing the
      yürütüyor. Sanayi Doktora Programıyla doktora öğrencilerinin  brain drain. 190 leading scientists who carry their studies to
      sanayide istihdamını teşvik ediyoruz. Tüm bunlarla beraber  our country are now carrying out their visionary projects in our
      bugün tam zamanlı 200 bin Ar-Ge çalışanıyla adeta bir  country. With the Industrial Doctorate Program, we encourage
      teknoloji ordusuna sahibiz. Ar-Ge çalışanlarının yüzde  the employment of doctoral students in industry. In addition to all
      32’sinin doktora veya eşdeğeri eğitim seviyesine sahip olması  these, today we have a technology army with 200 thousand full-
      inovasyona ayrı bir rekabet ve güç katıyor.     time R&D employees. The fact that 32 percent of R&D employees
      Yeniliğin ve inovasyonun ev sahipliğini ise Ar-Ge  have a doctorate or equivalent education level adds a separate
      merkezlerimiz, tasarım merkezlerimiz ve teknoparklarımız  competition and strength to innovation.
      yapıyor. 2002’den itibaren uyguladığımız politikalar ile Milli  Innovation and innovation are hosted by our R&D centers, design
      Teknoloji Hamlesi’nin bileşenlerinden Ar-Ge altyapısını  centers and Technoparks. With the policies we have implemented
      sıfırdan inşa ettik. Bin 239 Ar-Ge merkezi, 320 Tasarım  since 2002, National Technology Move Components of Ar-Ge We
      Merkezi ve 94 teknopark ile büyük bir Ar-Ge ekosistemi  built the infrastructure from scratch. We have established a large
      kurduk. Ağustos sonu itibarıyla teknoparklarımızda 8 bin 114  R&D ecosystem with one thousand 239 R&D centers, 320 Design
      firma yer alırken bu firmalarda 84 binin üzerinde personel  Centers and 94 Technoparks. As of the end of August, there are 8
      istihdam ediliyor.                 thousand 114 companies in our Technoparks, while more than 84
                                thousand staff are employed in these companies.
      Biliyoruz ki Milli Teknoloji Hamlesi’nin en büyük
      taşıyıcılarından biri de kendine güvenen cesur girişimcilerimiz  We know that National Technology Move one of its biggest
      olacak. Mili Teknoloji Hamlesi, bu hamleye gönül vermiş  carriers will be our confident and courageous entrepreneurs. The
      genç girişimcilerimizin omuzlarında yükselecek. Bunun  National Technology Move will rise on the shoulders of our young
      için Bakanlık olarak her daim onların yanında oluyor ve her  entrepreneurs who have set their hearts on this move. For this
      platformda onları destekliyoruz. Bu sayede ortaya çıkacak  reason, as the Ministry, we are always with them and support them
      iş modelleri, ürünler ve hizmetler, ülkemizin teknoloji  on every platform. The business models, products and services that
      liderliğinde başrol oynayacak. Ülkemiz her alanda çağ  will emerge in this way will play a leading role in the technology
      atlayacak potansiyele sahip olacak. Biz bu manada ülkemizde  leadership of our country. Our country will have the potential to
      girişimci dostu çok büyük bir ekosistem kurmak için projeler  jump the era in every field. In this sense, we are developing projects
      geliştiriyoruz. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurarak Ar-Ge  to establish a very large entrepreneur-friendly ecosystem in our
      şirketlerimize sağlıklı çalışma ortamı sunarken onlara önemli  country. By establishing Technology Development Zones, we
      vergi muafiyetleri sağlıyoruz. Girişimcilerimizin finansmana  provide our R&D companies with significant tax exemptions while
      erişimini kolaylaştırıyoruz.            providing them with a healthy working environment. We facilitate
                                our entrepreneurs’ access to finance.


                                                       13
                                                www.ekofull.com
                                                w w w .ek ofull .c om 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20