Page 16 - ekofull eylül_yeni.indd
P. 16

Son dönemde start-up’ların finansmana erişimlerini  Recent start-of ups we have taken important steps to facilitate their
      kolaylaştırmak için önemli adımlar attık. TechInvesTR,  access to finance. TechInvesTR, technology and innovation fund,
      teknoloji ve inovasyon fonu, bölgesel kalkınma fonu, İstanbul  regional development fund, Istanbul regional venture capital fund,
      bölgesel girişim sermayesi fonu, bilişim vadisi girişim  IT valley venture capital investment fund are some of them. As a
      sermayesi yatırım fonu bunlardan bazıları. Bu fonlara devlet  state, we have allocated hundreds of millions of liras of resources
      olarak yüz milyonlarca lira kaynak aktardık. Bu fonlar  to these funds. These funds already available started to support
      hâlihazırda girişimcilerimizi desteklemeye başladı. Örneğin  our entrepreneurs. For example, in recent months, we held the
      geçtiğimiz aylarda bilişim vadisi girişim sermayesi yatırım  introductory meeting of the IT Valley Venture Capital Investment
      fonunun tanıtım toplantısını gerçekleştirdik. Fon tarafından  Fund. Start- supported by the Fundwith ups we came together.
      desteklenen start-up’larla bir araya geldik. Hamdolsun iyi  Thankfully, good developments are taking place. We are witnessing
      gelişmeler oluyor. Ülkemizde beni çok heyecanlandıran  very good examples of entrepreneurship in our country that excite
      ve dünyada göğsümüzü kabartan çok güzel girişimcilik  me very much and make our chest swell in the world. Unicorn The
      örneklerine şahit oluyoruz. Unicorn olarak adlandırılan, 1  number of startups that have reached a valuation of $ 1 billion and
      milyar dolar ve üzeri değerlemeye ulaşan girişim sayımızı 6’ya  above has reached 6. Opening these talents from our country to
      ulaştı. Ülkemizden çıkan bu yeteneklerin dünyaya açılması  the world is very important in terms of the point where Turkish
      Türk girişimciliğinin geldiği nokta açısından çok önemli.  entrepreneurship has come. I believe that, Unicorn The number
      İnanıyorum ki, Unicorn sayısı 2023 sonu itibarıyla 10’a  will reach 10 by the end of 2023. Because we have an ecosystem
                                that can do that.
      ulaşacak. Çünkü biz bunu başarabilecek bir ekosisteme sahibiz.
                                Our OIZs, which are the backbone of our industry and
      Sanayimizin bel kemiği, üretimin üssü olan     the base of production
      OSB’lerimiz
                                The developments in our OIZs, which are the backbone of our
      Sanayimizin bel kemiği, üretimin üssü olan OSB’lerimizdeki  industry and the base of production, clearly reveal the investments
      gelişmeler, iktidarlarımızın 20 yıl boyunca sanayiye yönelik  of our governments for the industry for 20 years. While 192
      yatırımlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. 2002 yılında  OIZ was established in our country in 2002, we have brought
      ülkemizde 192 OSB kuruluyken, son 20 yılda 149 OSB’ye  legal personality to 149 OIZ in the last 20 years. The number of
      tüzel kişilik kazandırdık. Örnek sanayileşme modeli olarak  OIZs defined as exemplary industrialization models has reached
      tanımlanan OSB’lerin sayısı bugün 341’e ulaştı. Altyapı  341 today. The occupancy rate of OIZs that completed the
      inşaatlarını tamamlayarak üretime geçen OSB’lerde doluluk  infrastructure constructions and started production reached 83
      oranı yüzde 83’lere, yapılan tahsisler ise yüzde 89 seviyesine  percent and the allocations reached 89 percent. While an average
      ulaştı. 2002 yıllına kadar ortalama 2 adet OSB projesi  of 2 OIZ projects were completed until 2002, an average of 8 OIZ
      bitirilirken, 2003-2021 arasında yıllık ortalama 8 OSB  projects were completed annually between 2003 and 2021 and
      projesi bitirilerek sanayicilerimizin hizmetine sunuldu. Bu  presented to the service of our industrialists.
      yıllık ortalama çalışmalarımızın verimliliğini ortaya koyması  This annual average is also very valuable in terms of revealing
      açısından da çok değerli.              the efficiency of our work. As a result of these investments, we
      Bu yatırımlar sonucunda üretime geçen OSB’lerde yaklaşık 2  provided employment opportunities to approximately 2 million
      milyon 400 bin kişiye iş imkânı sağladık.      400 thousand people in the OIZs that started production.
      Son 3 senede, yaşanan küresel pandemiye, global ekonomik  In the last 3 years, despite the global pandemic, global economic
      krize ve savaşlara rağmen sanayimizin çarkları dönüyor.  crisis and wars, the wheels of our industry are turning. As the
      Bakanlık olarak 2022’de OSB’deki altyapı yatırımlarımıza  Ministry, we continue our infrastructure investments in OIZ in
      durmaksızın devam ediyoruz. Bakanlığımızın 2022 yılı Yatırım  2022 without stopping. In the coming period, we will complete
      Programında yer alan 85 bin kişiye daha istihdam imkanı  a total of 18 OIZ projects, 14 of which are infrastructure and 4 of
      sunacak 14’ü altyapı, 4’ü arıtma projesi olmak üzere toplamda  which are treatment projects, which will provide employment
      18 OSB projesini önümüzdeki süreçte tamamlayacağız. Bu  opportunities to 85 thousand more people in the 2022 Investment
      projelerin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 350 bin kişilik  Program of our Ministry. With the completion of these projects,
      yeni istihdam imkânının oluşmasını öngörüyoruz.   we anticipate the creation of approximately 350 thousand new
                                employment opportunities.

      14  www.ekofull.com
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21